Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Národní kontaktní centrum CENEP je zaměřeno na tvorbu sítě odborných institucí zaměřených na hodnocení nespalovacích emisí z dopravy a šíření informací o chystaných projektových výzvách na národní a evropské úrovni, ale také o transferu nových technologií přípravy nových, perspektivních materiálů pro frikční kompozity brzdových systémů a poznatků, které se přímo týkají různých aspektů frikčních materiálů pro automobily a emisí z jejich používání na zainteresovaná pracoviště VaV a také do aplikační sféry.

Problematika emisí z nespalovacích procesů v dopravě není v ČR doposud systematicky řešena
a neexistuje centrum, které by se u nás touto problematikou komplexně i v mezinárodním měřítku zabývalo (na rozdíl od západní Evropy, zejména Itálie, Francie a Německa, které mají stejně jako ČR v automobilovém průmyslu významný podíl výroby, a tím pádem se touto oblastí zabývá mnoho VaV pracovišť). Vytvoření takovéto národní a mezinárodní sítě zainteresovaných pracovišť napomůže ke zvýšení kvality VaV týmů pro tuto oblast a rovněž zvýšení úspěšnosti v podávaných národních a také mezinárodních projektech.

Dle prioritních oblastí definovaných v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA) v třetím vydání zprávy o progresu v ERA (European Research Area Progress Report, 2016) je kladen důraz na propojení a otevření výzkumného prostoru v rámci EU. Několik z definovaných priorit je zaměřeno na podporu internacionalizace se zaměřením na mezinárodní spolupráci ve VaV, otevřený pracovní trh pro výzkumníky a mezinárodní sdílení vědeckých poznatků. Dílčí prioritou v rámci ERA je také genderová rovnost. Projekt vybudování výzkumně vývojového informačního centra CENEP je, v souladu s výše uvedenými prioritami, zaměřen na koordinaci VaV aktivit v rámci stávajícího mezinárodního týmu, který bude nadále budován a rozšiřován se záměrem tvorby kvalitního zázemí pro VaV aktivity v oblasti studia emisí z nespalovacích procesů v dopravě, zejména produktům otěru materiálů brzdových systémů.

Koordinátorem aktivit tohoto týmu je VŠB-TUO, která v součinnosti se zahraničními partnery z řad:

  • univerzit (např. Northumbria University a Lancaster University z Velké Británie, University of Parma z Itálie, Southern Illinois University Carbondale, USA),
  • výzkumných institucí (Institute for Agricultural and Earthmoving Machines (IMAMOTER) Torino, Itálie),
  • průmyslu (výrobci materiálů pro brzdové systémy automobilů a také výrobci automobilů, např. ITT Italy, Jaguar – Land Rover, Velká Británie),
  • a dalšími partnery, kteří budou získání v průběhu řešení projektu.

Bude realizovat plánované aktivity centra CENEP, vedoucí k rozvoji mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení účasti českých VaV pracovišť v mezinárodních projektech. S těmito aktivitami je spjata i nutnost vysoce odborné konzultační činnosti a poradenství, které nelze omezovat jen na prostor České republiky, ale je potřeba je realizovat v celém ERA i s ohledem na výzkumné trendy vyspělých VaV institucí mimo EU (např. v USA a Japonsku). Aktivity CENEP zahrnují také činnosti spojené s informováním dotčených subjektů o možnostech spolufinancování VaV projektů a s vyhledáváním nových partnerů pro další spolupráci v daném oboru. Podněty a požadavky vznesené ze strany evropských VaV institucí na možnosti spolupráce v oblasti emisí z nespalovacích procesů a řešení této problematiky formou vývoje ekologicky šetrných materiálů budou dále předány VaV institucím v ČR, které působí v daném oboru. Ve vazbě na poskytovatele podpory vybraných výzev CENEP zajišťuje doplňkové informace/instrukce k podávání projektových návrhů a poskytuje informace zahraničním VaV pracovníkům o možnostech působení na vědecko-výzkumných institucích v ČR. 

Centrum usiluje o zajištění větší účasti českých VaV pracovišť v evropských VaV konsorciích a tím i v projektech podávaných do evropských výzev (např. Horizon 2020, INTER-COST, INTER-EUREKA, INTER-ACTION, aj.) se zaměřením na frikční materiály v dopravě, jejich emise a vývoj nových materiálů s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí.

Tyto aktivity napomohou ke zvýšení objemu finančních prostředků ve výzkumu zaměřeném na frikční materiály pro brzdové systémy a jejich ekologickou šetrnost, dále tvorbě kvalitních výsledků VaV v této oblasti a transferu nových poznatků do aplikační sféry. Výsledky generované v rámci CENEP budou rovněž pravidelně poskytovány PMP Group (UNECE), jako dílčí podklady pro přípravu metodiky, sloužící jako návrh pro budoucí legislativu pro kontrolu a regulaci emisí z nespalovacích procesů v dopravě, kde jsou emise z otěru brzdových systémů jednou z řešených problematik.

Vybudování centra CENEP na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) je založeno na dlouhodobé realizaci VaV aktivit v oblasti testování frikčně-otěrových vlastností materiálů pro brzdové systémy automobilů a následné generování, monitoring a komplexní charakterizaci otěrových částic. V návaznosti na výše uvedené aktivity, je na VŠB-TUO realizován také výzkum a vývoj nových materiálů pro brzdové systémy automobilů s ohledem na kontrolu a regulaci emisí nano a mikrometrických otěrových částic. Takto komplexně je problematika environmentálních aspektů frikčních kompozitů pro brzdové systémy automobilů řešena v rámci ČR pouze na VŠB-TUO. Zmíněna problematika byla součástí náplně několika VaV projektů řešených na VŠB-TUO.

Vyšší zapojení českých vědeckovýzkumných pracovišť do mezinárodních programů bude podpořeno následujícími aktivitami:

  • veřejně přístupné webináře,
  • sdílení informací z jednání PMP Group (UNECE);
  • intenzivnější komunikace mezi zástupci českých VaV institucí a mezinárodních partnerů a členů PMP Group (UNECE);
  • posilování vazeb prostřednictvím mobility VaV pracovníků,
  • workshopy s mezinárodní účastí (UK a Itálie),
  • za pomoci smluvního výzkumu bude vylepšováno povědomí o českém výzkumu a infrastruktuře univerzitních pracovišť.